Algemene voorwaarden

 27MYBRANDS B.V. h.o.d.n. Your Wishes (hierna: Your Wishes) exploiteert de webwinkel www.yourwishes.nl. 
Vestigingsadres: Nobelstraat 28, 5051 DV Goirle.
KvK nummer: 58554661


BTW nummer: NL853086989B01
Bankrekeningnummer: 
IBAN nr:
NL66 INGB 0006 1050 79 ten name van 27MYBRANDS B.V.  
BIC code: 
BIC: INGBNL2A
Email: wholesale@yourwishes.nl
Telefoon: 
013-203-4973


1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Your Wishes zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijk akkoord van Your Wishes worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Your Wishes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
Your Wishes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling doorYour Wishes.Your Wishes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Your Wishes dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.2 Indien een geplaatste en bevestigde order geannuleerd wordt door de koper na de wettelijke bedenktijd als bedoeld in artikel 4.1 van deze Voorwaarden, geldt dat de koper die handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf 30% van het orderbedrag verschuldigd is aan Your Wishes. Een geplaatste order kan in overleg en na akkoord van Your Wishes gewijzigd worden mits het het totale orderbedrag wordt behouden of verhoogd.
2.3 Your Wishes is gerechtigd om de overeenkomst met de koper die handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf te ontbinden indien deze koper tekort schiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 
2.4 Your Wishes reserveert artikelen uit de bevestigde order van een koper die handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf maximaal 30 dagen vanaf de uit te leveren datum of de gestuurde factuur. Indien de order geannuleerd wordt, geldt artikel 2.2 van deze Voorwaarden. 
2.5 Nieuwe kopers die handelen in de uitoefening van zijn of haar bedrijf dienen hun eerste factuur voor uitlevering te voldoen

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Your Wishes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.3 Een koper die handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf mag seizoen collecties in de uitverkoop verhandelen op de hiervoor afgesproken datum of na overleg met en toestemming van Your Wishes op een andere datum, hetgeen in elk geval in het gebruikelijke uitverkoopseizoen is.
3.4 Indien de koper een actie wil doen ter promotie, zal koper dit voorleggen aan Your Wishes en zal dit pas geschieden na toestemming van Your Wishes. 

4. Retourzendingen
4.1 Alle door koper gekochte artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd (de wettelijke bedenktijd). Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat zowel de artikelen als de verpakking in ongeschonden staat bij Your Wishes worden afgeleverd. Wij adviseren u dan ook een omverpakking te gebruiken bij retournering. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten voor retournering zijn voor uw eigen rekening. 
4.2 U bent verplicht de geleverde goederen en aantallen te controleren. Indien de aantallen niet kloppen of de geleverde artikelen niet in orde zijn, kunt u dit binnen 14 dagen per e-mail aan Your Wishes melden onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom de geleverde artikelen niet voldoen. Your Wishes kan de artikelen vervangen indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Your Wishes accepteert en behandelt geen vuile kleding die geretourneerd wordt. 

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, behoudt YourWishes zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. 
4.4Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van artikelen, handgemaakte kleding en/of homeartikelen, die gepersonaliseerd zijn (dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de koper c.q. consument) 

4.5 Indien u iets terugstuurt, volg dan deze stappen:
 • Stuur een e-mail naar wholesale@yourwishes.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
 • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging van product en verpakking wordt vermeden. Beschadigde artikelen en/of verpakkingen worden niet geaccepteerd doorYour Wishes.
 • Stuur de te retourneren artikelen aan:
  • Your Wishes 
  • T.a.v. Retouren 
  • Nobelstraat 28
  • 5051DV Goirle
 • Voeg een notitie bij met uw naam en winkel toe. Vermeld hierop ook uw bank- of girorekeningnummer voor terugbetaling van de geretourneerde artikelen.
4.5 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Your Wishes geaccepteerd.

5. Betalingen
5.1Het aan Your Wishes verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting door koper te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

5.2 In geval door Your Wishes aan koper een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald. 
5.3 Indien de koper niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, is Your Wishes bevoegd om zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
5.4 Vooruitbetalingen via de website worden verwerkt door Multisafepay of Paypal. Alle aangeboden betaalwijzen (iDeal, Credit Card of overschrijving) geschieden vooruit. Na ontvangst van de betaling door Multisafepay wordt door Your Wishes overgegaan tot verzending van de bestelling aan koper.
Ook kan worden betaald op rekening na beoordeling van de bedrijfsgegevens door Your Wishes. In geval van betaling op rekening dient het factuurbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening vanYour Wishes. Bij iedere volgende bestelling dient de voorgaande order te zijn betaald. Bij niet-tijdige betaling is de koper in verzuim. Indien de koper, na ingebrekestelling, in verzuim blijft is de koper wettelijke rente verschuldigd en is Your Wishes gerechtigd om de door Your Wishes gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij koper in rekening te brengen.

6. Levering
6.1 De doorYour Wishes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 120 dagen wordt overschreden, bent u gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 120 dagen doorYour Wishes worden teruggestort. Koper is in dat geval geen 30% van het orderbedrag verschuldigd aan Your Wishes, zoals bedoeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden. 

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Your Wishes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Garantie
8.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Your Wishes in geval van gebreken de producten eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Your Wishes staat ervoor in dat geleverde artikelen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). Your Wishes staat er bovendien voor in dat de artikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. 

8.2 Your Wishes staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de koper of derden aan het geleverde hebben aangebracht. 

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u enYour Wishes (dan wel door u ingeschakelde derden), isYour Wishes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde vanYour Wishes.
9.2 De administratie van
Your Wishes geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure. 


10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Your Wishes in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Your Wishes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Your Wishes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Afwijkingen
Your Wishes is gerechtigd om individuele afwijkingen aan producten aan te brengen (bijvoorbeeld om producten te verbeteren ten aanzien van kleur, kwaliteit en/of pasvorm) en om deze Voorwaarden tussentijds te wijzigen dan wel aan te vullen. 

12. Diversen
121.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Your Wishes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Your Wishes is bevoegd om bij de uitvoering van uw overeenkomst(en) gebruik te maken van derden.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. 


Goirle, januari 2019